Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

Linki

bip.gov.pl

Informacja

Niniejszy serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka
wszędzie

Menu główne

Nawigacja

NAWIGACJA:
Aktualności / Ogłoszenia /

Treść strony

Ogłoszenia

Ogłoszenie I Ns 15/18

W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Koła Łowieckiego „Szarak” Golub-Dobrzyń  o udzieleniu przez Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny  wnioskodawcy Kołu Łowieckiemu „Szarak” Golub-Dobrzyń zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty  4.526,70 zł (cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt groszy) stanowiącej wynagrodzenie w kwocie 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) za zniesienie współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,4900 ha (czterdzieści dziewięć arów), położonej w miejscowości Rodzone, gm. Radomin, składającej się z działki o numerze geodezyjnym 57/4, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00005803/02, ustalone na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 24 października 2017 roku w sprawie I Ns 28/17, oraz odsetki stawowe za opóźnienie,  z zastrzeżeniem, że kwota powyższa może być wypłacona na żądanie Stanisława Rozłonkowskiego lub jego następców prawnych, z wezwaniem wierzycieli do odbioru depozytu.

 • autor informacji: Sędzia Krzysztof Rogalewicz
 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2018-04-25 11:05

Ogłoszenie I Ns 167/17

W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Golub-Dobrzyń z udziałem Beaty Wójcik o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty110,00 zł stanowiącej odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Gminy Golub-Dobrzyń prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której była prowadzona księga wieczysta numer TO1G/00019414/9, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym nr 235/25 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2017 roku, wydanej w sprawie GN.6833.29.2016.EP, z zastrzeżeniem, że połowa powyższej kwoty może być wypłacona na żądanie Beaty Wójcik, zaś druga połowa na żądanie następców prawnych Mariusza Wójcika, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

 • autor informacji: SSR Krzysztof Rogalewicz
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2018-03-22 10:55

Ogłoszenie I Ns 158/17

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu postanowieniem z dnia 29 listopada 2017r. udzielił wnioskodawcom Andrzejowi Malinowskiemu i Barbarze Malinowskiej zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) tytułem wierzytelności hipotecznej, wynikającej z treści hipoteki umownej z tytułu wynagrodzenia za odstąpienie udziałów z masy spadkowej po matce względnie tytułami przyszłych sched spadkowych po matce z 7% odsetkami rocznie od dnia 1 października 1931 roku, na rzecz ks. Konstantego Malinowskiego w kwocie 1,00 zł (jeden złoty), Klary Ludwickiej w kwocie 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy), wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr TO1G/00002642/4, z zastrzeżeniem, że kwota powyższa może być wypłacona wierzycielom hipotecznym w następującej proporcji: Konstantemu Malinowskiemu lub jego następcom prawnym w kwocie 1,00 zł (jeden złoty), Klarze Ludwickiej lub jej następcom prawnym w kwocie 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) - na ich wniosek, sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3-ch miesięcy od daty ogłoszenia.

 • autor informacji: Sędzia W. Łopatowska-Bąkiewicz
  data wytworzenia: 2017-11-30
 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2017-11-30 13:11

Ogłoszenie I Ns 151/17

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu postanowieniem z dnia 2 listopada 2017r. zezwolił wnioskodawczyni Gminie Golub-Dobrzyń na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięć) lat kwoty 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) stanowiącej odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Gminy Golub-Dobrzyń prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie była prowadzona księga wieczysta, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym nr 207/1 o pow. 0,0006 ha, położonej w obrębie Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 września 2017 roku, wydanej w sprawie GN.6833.39.2016.EP,    z zastrzeżeniem, że kwota powyższa może być wypłacona na żądanie osoby, która wykaże się tytułem prawnym do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień wydania decyzji, z wezwaniem wierzycieli do odbioru depozytu, w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

 • autor informacji: Sędzia Krzysztof Rogalewicz
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2017-11-30 13:07

Ogłoszenie I Ns 117/17

W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu zostało wszczęte postępowanie z wniosku Gminy Golub-Dobrzyń na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięć) lat kwoty 169,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) stanowiącej odszkodowanie stanowiącej odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Gminy Golub-Dobrzyń nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie była prowadzona księga wieczysta, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym nr 203/1 o pow. 0,0007 ha, położonej w obrębie Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, wydanej w sprawie GN.6833.40.2016.EP, z zastrzeżeniem, że kwota powyższa może być wypłacona na żądanie osoby, która wykaże się tytułem prawnym do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień wydania decyzji, z wezwaniem wierzycieli do odbioru depozytu, w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

 • autor informacji: Sędzia Krzysztof Rogalewicz
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2017-02-23 11:34
 • zmodyfikował: Administrator strony
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-05 20:16

REJESTR SPADKOWY – numer konta

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł należy przekazywać na rachunek bankowy sum na zlecenie prowadzony w Banku BGK dla Sądu Okręgowego w Toruniu nr:

47 1130 1075 0002 6118 1720 0003

W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę np.

SR Golub-Dobrzyń, INs 999/16 Jan Kowalski – za wpis do Rej. Spadkowego

Wpłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł realizowane w placówkach pocztowych nie są zwolnione od opłat, jak ma to miejsce w przypadku opłat sądowych dot. dochodów budżetowych (wpisów sądowych, grzywien, kosztów).


 

 • autor informacji: Oddział Administracyjno-Finansowy
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Administrator strony
  data publikacji: 2016-10-04 14:41
 • zmodyfikował: Administrator strony
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-04 14:43

Ogłoszenie z dn. 30 lipca 2015r.

Zarządzenie nr 5/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu i godzin przyjmowania interesantów. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-03 09:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-03 09:36

LISTA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD DNIA 1.07.2015r.

DLA SĄDU REJONOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca 2015r. Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu jako sądu funkcjonalnego w obszarze Sądu Okręgowego w Toruniu  podajemy numery kont obowiązujące od dnia 1 lipca 2015r.   

dla Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

Konto dochodów budżetowych (wpłaty: wpisy, opłaty sądowe, koszty, grzywny)
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz

                         33 1010 0055 2843 0050 5800 0000

Konto sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

06 1130 1017 0021 1000 3290 0004     PLN
60 1130 1017 0021 1000 3290 0002     EUR
76 1130 1017 0021 1000 3290 0005     USD
87 1130 1017 0021 1000 3290 0001     CHF
33 1130 1017 0021 1000 3290 0003     GBP

Konto sum na zlecenie (wpłaty: zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

47 1130 1075 0002 6118 1720 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń

90 1130 1075 0002 6118 1720 0005


 


 Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem

http://www.e-sad.gov.pl/

uruchomiło dostęp do nowego trybu postępowania sądowego

obejmującego elektroniczne postępowanie upominawcze przez Internet.

 


Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu informuje,

iż sprawy z zakresu prawa pracy i sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu rozpatrywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu i w Sądzie Okręgowym w Toruniu,

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-29 00:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-11 09:42

Informacje Sądu Okręgowego

2012.09.24 14:13

Mediacja

2012.08.14 13:38

System Dozoru Elektronicznego

2012.08.14 13:36

Uwierzytelnienie dokumentu

2012.02.02 10:47

Krajowy Rejestr Karny

2011.03.17 12:52

Europejski Atlas Sądowy do spraw cywilnych

2011.03.11 09:05

Kontakt

Informacja z SR Golub Dobrzyń

Stopka adresowa

 • Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

  ul. Kościelna 23/25
  87-400 Golub-Dobrzyń

  NIP: 503-00-78-328
  REGON: 000571493-00054
  (zobacz na mapie)

 • Dane kontaktowe

  Tel. (56) 682 35 00
  Fax: (56) 683 52 77
  e-mail: sr@golubdobrzyn.sr.gov.pl

 • Godziny urzędowania sądu:

  poniedziałek: 7:15 - 18:00

  wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

 • Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:

  w każdy wtorek:  

  9:00 - 15:00

Licencja strony

© 2010 - 2016 Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stopka strony